Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14  Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dalej RODO  Administratorem danych przetwarzanych w związku z: logowaniem Pani/Pana do domeny lub przeglądaniem strony pod adresem https://telkol.pl/, zgłaszaniem sprawy (awarii) i/lub wymiany korespondencji elektronicznej, Wykonanie umowy o świadczenie  usług, uzgodnienia dokumentacji technicznej jest PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa.

 • Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Radtke, dostępna pod adresem  mailowym iod@telkol.pl lub adresem siedziby Spółki.
  Do Inspektora ochrony danych należy kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania w PKP TELKOL sp. z o.o. Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw.
 • Administrator danych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niżej wymienionych celach, które wynikają z Pani /Pana działań lub są ich następstwem.

Administrator danych może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 

 

 

Cel przetwarzania danych

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

 

 

 

Zakres przetwarzanych danych

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jest konieczność podania danych i konsekwencje ich niepodania
 

 

 

 

 

Kontakt/

korespondencja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

W przypadku niezamówionej korespondencji, dla której administrator danych uzna że jest niezasadna, korespondencja taka nie będzie przechowywana.
W pozostałych przypadka okres przechowywania korespondencji będzie  adekwatny do celu którego dotyczy czyli przez czas niezbędny do załatwienia korespondencji, oraz przechowywane z uwagi na dochodzenie, obronę roszczeń dla potrzeb statystycznych,

Adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, telefon i inne  dane podane w nadesłanej wiadomości/korespon-dencji tj.: (adres zamieszkania/siedziby) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
Wykonywanie umowy o świadczenie usługi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) dane są przechowywane prze okres 5 lat , licząc od początku roku następującego po roku obrotowym , którym umowa wygasła (została zakończona)

 

Imię i nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku nr lokalu) PESEL, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, dane zawarte w pełnomocnictwie (jeśli dołączone):

W przypadku firm dodatkowo są przetwarzane dane: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziba, NIP, REGON

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 

 

 

Dane osoby wyznaczonej do realizacji umowy

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

Dane są przechowywane przez okres 5 lat , licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa (do realizacji której osoba została wyznaczona) wygasła (została zakończona)

Dane podmiotu umowy (firma), imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji umowy, stanowisko, mail służbowy, telefon służbowy, jeżeli do wykonania umowy niezbędne są szczególne uprawnienia to przetwarzamy dane osobowe zawarte w tych uprawnieniach (np. uprawnienia budowlane) Dane pozyskujemy od firmy, która jest stroną zawartej z Administratorem danych  umowy. Nie decydujemy kto zostanie wyznaczony do jej realizacji.
 

Wystawienie rachunku, prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO podstawą przetwarzania jest podstawa prawna, (przepisy rachunkowe i podatkowe) dane są przechowywane  przez okres wymagany przepisami prawa (5 lat  licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła (została zakończona)

Imię i nazwisko, identyfikator klienta, adres  (miejscowość, kod pocztowy, ulica,  nr domu/ mieszkania) PESEL, e-mail kontaktowy, nr telefonu,

W przypadku firm dodatkowo są przetwarzane dane: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziba, NIP, REGON

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie Administratorowi danych wystawienia rachunku.
 

Zgłoszenie awarii, reklamacja,

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

Dane są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którym rozpatrzono zgłoszenie

Dane podmiotu umowy (firma), imię i nazwisko osoby zgłaszającej, stanowisko, mail służbowy, telefon służbowy, treść zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Dane podawane są dobrowolnie jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji, ustalenia miejsca awarii czy udzielenia odpowiedzi.
 

 

Uzgodnienia nadesłanej dokumentacji technicznej

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) dane są przechowywane prze okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano uzgodnienia

 

Imię i nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku nr lokalu) PESEL, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, dane zawarte w pełnomocnictwie (jeśli dołączone):

Oraz dane osobowe zawarte w nadesłanej do uzgodnienia dokumentacji (akty notarialne, odpisy dokumentów, operaty, uzgodnienia)

W przypadku firm dodatkowo są przetwarzane dane: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziba, NIP, REGON

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie Administratorowi danych dokonania uzgodnienia technicznego.
 

 

Logowanie na stronę https://telkol.pl/

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

Dane są przechowywane przez czas ważności konta

Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO na podstawie przesłanki zgody w odniesieniu do plików cookies.

 

 Login użytkownika (tylko zdefiniowani użytkownicy posiadający uprawnienia do logowania).

Dane logowania przechowywane do jednego roku od zamknięcia konta.

Pliki cookies opisane w polityce prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Pani/Panu wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

Przez okres dochodzenia roszczeń z zastrzeżeniem, że jeżeli dojdzie do postępowania windykacyjnego termin ten
zostanie wydłużony przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisu
kodeksu cywilnego;

W przypadku orzeczeń sądowych – dziesięć lat od dnia uprawomocnienia  się  orzeczenia Sądu.

Imię i nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku nr lokalu) PESEL, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, dane zawarte
w pełnomocnictwie (jeśli dołączone), treść orzeczenia sądowego.

W przypadku firm dodatkowo są przetwarzane dane: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziba, NIP, REGON.

 

Ponadto będziemy przetwarzać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez administratora danych (pracownicy, współpracownicy) oraz mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom i odbiorcom:
 1. wspierającym Spółkę w dostarczeniu i utrzymaniu narzędzi informatycznych, utrzymaniu strony internetowej telkol.pl,
 2. świadczącym usługi: doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługę płatniczą,
 3. Brokerom, bankom, Urzędom Skarbowym, Ubezpieczycielom,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową (w przypadku tradycyjnej korespondencji), kurierską,
 5. Spółka może powziąć decyzję o sprzedaży wierzytelności, oraz w uzasadnionych przypadkach o przekazaniu danych do bazy KRD, BIK,
 6. do Sądu właściwego dla siedziby Spółki (lub stosownie do zawartych uzgodnień) w przypadku rozpoczęcia postępowania windykacyjnego, sporu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo, do:
 1. dostępu do swoich danych;
 2. ich sprostowania jeżeli dane będą nieprawdziwe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. ograniczenia przetwarzania danych: gdy Pani/Pana dane będą nieprawidłowe, (żądanie ograniczenia przetwarzania może dotyczyć okresu niezbędnego do sprawdzenia przez Spółkę prawidłowości tych danych; w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale Pani/Pan zażyczy sobie aby nie zostały przez nas usunięte; w sytuacji gdy Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie przesłanki zgody lub zawarcia umowy, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
  w pozostałych przypadkach na podstawie art. 21 Rozporządzenia PEiR 2016/679, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znajduje. Sprzeciw podlega rozpatrzeniu czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: daneosobowe@telkol.pl

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych.
 • Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu danych.
 • Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku gdy takiego przekazywania dokonywać będą nasi podwykonawcy, to przekazywanie to odbywać się będzie w zgodności z RODO.

 

 1. Mechanizmy plików cookies (ciasteczek)

W związku z udostępnianiem serwisu w domenie telkol.pl, PKP TELKOL stosuje tzw. pliki cookies, tj. czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika możliwe do odczytania przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego urządzenia końcowego.

Serwis zbiera pliki cookies o sposobie korzystania ze strony oraz ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki) wykorzystywane w celu poprawy jakości jej działania. W zakresie dotyczącym logowania pliki cookies przechowują identyfikator sesji, niezbędny do komunikacji z serwerem i umożliwienia pracy z aplikacją.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać ustawione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym PKP TELKOL sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji podczas logowania użytkownika na stronie.

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu strony internetowej.

Przechowywana informacja plików cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkowniku.

 1. Zewnętrzne oprogramowanie

W przypadku używania formularzy strona internetowa www.telkol.pl używa “NO Captcha reCaptcha”, czyli mechanizmu ochrony przed botami (programami podszywającymi się pod użytkowników) udostępnionego przez firmę Google Inc. No CAPTCHA analizuje szereg parametrów, na przykład adres IP, pliki cookies zebrane podczas przeglądania internetu, oraz ruch kursora. Firma Google Inc. legitymuje się własną polityką prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

PKP TELKOL sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki ze strony www.telkol.pl

PKP TELKOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W przypadku pytań w zakresie stosowania polityki prywatności prosimy o kontakt na adres: sekretariat@telkol.pl