Uzgodnienia

Uzgodnienia dokumentacji

PKP TELKOL sp. z o.o. wykonuje usługi uzgadniania dokumentacji technicznych dotyczących robót budowlanych prowadzonych na obszarach kolejowych i bezpośrednio z nimi sąsiadujących jak również wydawania warunków ich wykonywania w pobliżu kolejowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wszelkie prace prowadzone na Infrastrukturze Telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.o., nie uzgodnione i nie zgłoszone będą traktowane jako naruszenie własności i podlegać będą konsekwencjom określonym dla działań jakie przepisy prawa nakładają w przypadku zniszczenia cudzej rzeczy.

projektowanie-01

Kiedy należy uzgadniać dokumentację techniczną

  • Wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce przebiega infrastruktura telekomunikacyjna, której właścicielem jest PKP TELKOL. Kable miedziane, kanalizacja kablowa oraz linie napowietrzne są wykorzystywane do zadań związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Od ich sprawności zależy bezpieczeństwo podróżnych i przewozu towarów.
  • Dlatego przystępując do wszelkich prac projektowych, inwestycyjnych, budowlanych, remontowych czy modernizacyjnych na terenach należących do spółek grupy PKP, oraz na terenach do nich przyległych należy uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy z PKP TELKOL. Jeżeli w trakcie uzgodnień zostanie stwierdzona kolizja z infrastrukturą telekomunikacyjną, niezbędny będzie nadzór pracownika PKP TELKOL nad prowadzonymi pracami.
  • W sytuacji wystąpienia awarii infrastruktury telekomunikacyjnej PKP TELKOL spowodowanej pracami prowadzonymi bez uzgodnienia, niezgodnie z uzgodnieniami lub bez wymaganego nadzoru ze strony PKP TELKOL, za wszelkie szkody odpowiedzialność ponosi wykonawca. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie klientom PKP TELKOL za przerwy w łączności i przesyle danych.
  • Na 14 dni przed terminem przystąpienia do prac należy powiadomić właściwy terytorialnie Region PKP TELKOL i zlecić nadzór techniczny jeżeli jest wymagany.

Aby uzyskać uzgodnienie należy przesłać do odpowiedniego Regionu PKP TELKOL następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek, stanowiący zlecenie wykonania usługi.
  • dokumentację techniczną, podkład geodezyjny (skala 1:500), projekt itp. (po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna – CD lub pendrive, jeden egzemplarz będzie przechowywany w archiwum PKP TELKOL)
  • Uzgodnienia wydawane są przez PKP TELKOL sp. z o.o. w terminach uwzględnionych w wykazie opłat. Za rozpoczęcie biegu terminu uznaje się wpływ kompletu dokumentów do Regionu PKP TELKOL.
  • Integralną część wydanych Uzgodnień stanowią Warunki techniczne realizacji prac będących przedmiotem uzgodnień , stanowiące element dokumentacji projektowej, do przestrzegania który zobowiązani są wszyscy wykonawcy. Uzgodnienia dokonywane przez PKP TELKOL są odpłatne, bez względu na fakt na czyje zlecenie działa Wnioskodawca.
  • Cennik uzgodnień znajduje się w wykazie opłat. Wyjątki od odpłatności wynikać mogą wyłącznie z przepisów prawa a Wnioskodawca we wniosku powinien podać podstawę prawną, która uprawnia go do zwolnienia z zapłaty wynagrodzenia na rzecz PKP TELKOL.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji uzgodnień należy kierować do właściwych terytorialnie Regionów

Regiony mapa

Dokumentację należy przesyłać lub składać na adres właściwych terytorialnie Regionów:

Region Warszawa – R1
Mirosław Łuba
501 129 783
miroslaw.luba@telkol.pl
PKP TELKOL sp. z o.o.
ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
Region Lublin – R2
Sławomir Strzemiecki
81 472 1833697 045 208
slawomir.strzemiecki@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin

Region Kraków – R3
Eryk Dymkowski
697 045 271
eryk.dymkowski@telkol.pl
PKP TELKOL sp. z o.o.
Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków

Region Katowice – R4
Sebastian Huss
32 710 1451519 032 155
sebastian.huss@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Sądowa 7
40-078 Katowice
Region Gdańsk – R5
Struzik Stanisław
697 045 528
stanislaw.struzik@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk

Region Wrocław – R6
Maciej Blezel
697 045 755
maciej.blezel@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Kościuszki 82
50-441 Wrocław

Region Poznań – R7
Maciej Jawgiel
512 112 870
+48 61 63 313 14
maciej.jawgiel@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
Region Poznań – R7
Elżbieta Biedrzycka
91 4711469
elzbieta.biedrzycka@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Gdańska 3 C
70-660 Szczecin
Region Wschodni – obszar 1
Mirosław Łuba
501 129 783
miroslaw.luba@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Wschodni
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
Region Wschodni – obszar 3
Tadeusz Marszałek
12 393 2285
697 045 363
tadeusz.marszalek@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Południowy
Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
Region Wschodni – obszar 2
Sławomir Strzemiecki
81 472 1833
697 045 208
slawomir.strzemiecki@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Wschodni
ul. Okopowa 5
20-022 Warszawa
Region Południowy- obszar 4
Sebastian Huss
32 710 1451
519 032 155
sebastian.huss@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Południowy
ul. Sądowa 7
40-078 Katowice
Region Zachodni- obszar 5
Marcin Jaszowski
697 045 755
marcin.jaszowski@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Zachodni
ul. Kościuszki 82
50-441 Wrocław
Region Północny- obszar 7
Elżbieta Biedrzycka
91 4711469
elzbieta.biedrzycka@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Północny
ul. Gdańska 3 C
70-660 Szczecin
Region Zachodni- obszar 6
Andrzej Mikuła
697 045 847
andrzej.mikula@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Zachodni
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
Region Północny- obszar 8
Waldemar Cielęcy
691049349
waldemar.cielecy@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Północny
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk