O spółce

PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstał w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017 / 2018 Spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500,00 PLN. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL sp. z o.o. jest PKP S.A.

Struktura spółki

Centrala spółki zlokalizowana jest w Warszawie. Agendy terytorialne posiadają siedziby w 7 miastach Polski: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Usługi utrzymaniowe są realizowane w czterech regionach technicznych
z siedzibami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. 472 wyspecjalizowanych, doświadczonych pracowników zorganizowanych w 75 zespołach technicznych jest wyposażonych w ponad 170 samochodów serwisowych, niezbędny sprzęt pomiarowy i narzędzia specjalistyczne. Są wśród nich specjaliści z telekomunikacji, radiołączności i utrzymania infrastruktury teletechnicznej.

65 pracowników zajmuje się realizacją kontraktów na budowę lub modernizację systemów telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej. Są to zarówno inżynierowie, jak i technicy oraz pracownicy budowlani.

Spółka posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Pracownicy PKP TELKOL posiadają wyjątkową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wieloletniego świadczenia usług dla sektora kolejowego. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi zawodowemu są w stanie zapewnić sprawność sieci i systemów telekomunikacyjnych na kolei, w tym systemów mających wpływ na bezpieczeństwo i prowadzenie ruchu pociągów.

O wyjątkowych umiejętnościach naszych pracowników może świadczyć fakt, że Spółka utrzymuje wszystkie typy łączy począwszy od ponad 100 letnich linii napowietrznych, poprzez wszystkie typy kabli miedzianych, aż po najnowsze światłowody.

Rada Nadzorcza Spółki


Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Janusz Woźniak

Członkowie Rady Nadzorczej:

Michał Zuchmantowicz

Przemysław Ciszak

Zarząd Spółki

Maciej Zagórski

Prezes Zarządu

Posiada bogate doświadczenie managerskie poparte kilkunastoletnim stażem pracy w organizacjach o różnej skali działalności, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

W ramach dotychczasowej kariery zawodowej zarządzał obiektami o znaczeniu strategicznym. Był również odpowiedzialny za opracowanie oraz egzekucję strategii biznesowej dla podległych jednostek, a także realizował kluczowe projekty w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

W 2001 roku ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, potwierdzoną ukończeniem podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest także absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami oraz doradztwo w inwestycjach rzeczowych.

Tomasz Głowacki

Członek Zarządu

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) o specjalności Ekonomika przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz organizacji i zarządzania. Posiada dyplom MBA.

Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. Zawodowo od wielu lat związany
z Grupą PKP.